sábado, 7 de abril de 2018

Da xestión do Catálogo Español de Especies Invasoras

Esta semana houbo unha grande convulsión no forestal galego e español coa nova de que o Comité Científico do Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA) declarara as diferentes especies de eucalipto como invasoras recomendando en consecuencia a súa inclusión no Catálogo Español de Especies Invasoras en resposta a unha petición realizada polo concello de Teo (A Coruña).
O ditame do Comité é de interese pois fai unha ilustrativa reseña do xogo do Goberno do Estado co eucalipto e o catálogo. A secuencia ven sendo a seguinte:
El 18 de septiembre de 2017, D. Rafael Sisto, Alcalde del Ayuntamiento de Teo (A Coruña), presenta un escrito dirigido a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, solicitando la inclusión de las especies Eucalyptus camaldulensis, E. globulus, E. nitens, y cualquier otra especie del género Eucalyptus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras regulado por el R.D. 630/2013, de 2 de agosto.
Dicha Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural solicita consulta a los órganos ambientales competentes sobre el posible carácter invasor de las arriba mencionadas especies del género Eucalyptus, así como cualquier otra especie perteneciente a este género y la inclusión de dichas especies en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.”
Aquí un inciso: o Comité aclara o porqué de que estas especies non estean xa incluídas no devandito catálogo:
Las especies Eucalyptus camaldulensis y E. globulus se incluyeron en el Anexo II del R.D. 1628/2011 como especies exóticas con potencial invasor. Posteriormente, en 2012 este Comité Científico (CC 02/2012) recomendó la inclusión de Eucalyptus nitens en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 1628/2011) debido a su carácter invasor.
En la actualidad, y desde que el R.D. 630/2013 anulase el Anexo II del R.D. 1628/2011, todas las especies de dicho Anexo que no hubieran sido valoradas para su inclusión en el Anexo I del R.D. 1628/2011 quedaron fuera del Catálogo de Especies Exóticas Invasoras. Así pues, Eucalyptus camaldulensis, E. globulus y E. nitens no están actualmente incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras regulado por el R.D. 630/2013.”
Ou sexa, que 1) no 2011 o E. glóbulus e o E. camalduliensis están no Anexo II agardando a confirmar o potencial invasor para entrar no catálogo, 2) no 2012 o Comité pide que o nitens entre no catálogo, 3) no 2013 o goberno elimina o Anexo II “liberando” ó glóbulus e o camaldulienses, e 4) nos 4 anos seguintes non tivo tempo para facer caso ó Comité na súa proposta de intorucir o nitens no Catálogo Español de Especies Invasoras(CEEI).
Convén lembrar que a proposta de incuír o E. nitens no CEEI ven dunha solicitude de avaliación da Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar do proprio MAPAMA, ante a solicirude de Celulosas de Asturias S.A. de facer unha plantación de Eucaliptus nitens en dominio Público Marítimo Terrestre:
En nombre y representación de Celulosas de Asturias S.A., D. César Morante Álvarez, presenta un escrito con fecha 15 de julio de 2011 dirigido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de la Demarcación de Costas en Asturias, solicitando la concesión de 10.000 m2 de ocupación en Dominio Público Marítimo-Terrestre con la finalidad de ser destinado a un vivero de plantas en la margen derecha de la ría de Navia (Asturias). El plan de plantación en el vivero incluye 4.000.000 de individuos de Eucalyptus nitens, 250.000 de Pinus radiata, 600.000 de Eucalyptus globulus, frente a 100.000 de varias especies autóctonas. Dicha Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar solicita consulta a los órganos ambientales competentes sobre el posible carácter invasor de Eucalyptus nitens, especie que mayoritariamente se planifica cultivar en este vivero.”
Ou sexa, que o Comité Científico -por unanimidade- ditamina que sí é invasora mais o Ministerio non procede á súa inclusión no catálogo. Semella que no presente caso vai suceder o mesmo, a pesares das razóns de peso que o Comité pon enriba da mesa: 
 "6. Dictamen:
Se hace constar, por la evidencia científica disponible aquí presentada, la naturalización e invasión de seis especies del género Eucalyptus en España: E. camaldulensis, E. globulus, E. gomphocephala, E. gunnii, E. nitens y E. sideroxylon. De estas seis especies, dos de ellas se incluyen o se han incluido en planes de erradicación en nuestro país (E. camaldulensis y E. globulus). Estas dos especies se consideran transformadoras del medio, modificando el funcionamiento de los ecosistemas y alterando las características físico-químicas del suelo, desplazando flora y fauna autóctona, disminuyendo la biodiversidad, aumentando el riesgo de incendios y colonizando espacios abiertos tanto naturales como semi-naturales y antrópicos. Este conjunto de características biológicas, fisiológicas y ecológicas las comparten con cualquier otra especie del género cuyo motivo de introducción sea la explotación forestal (i.e., son especies de crecimiento rápido y buena adaptabilidad a diferentes ambientes y tipos de suelo), por lo que todas ellas presentan un alto riesgo de invasión en nuestro territorio, hecho ya consumado para E. camaldulensis y E. globulus. Según el criterio de la IUCN (2000) todas las especies de Eucalyptus naturalizadas en España presentan carácter invasor y capacidad transformadora del medio. Así lo demuestran los análisis de riesgo de invasión llevados a cabo, cuyos resultados han sido positivos. El análisis para E. gomphocephala no ha podido llevarse a cabo por falta de datos. Por lo tanto, se concluye incluir en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el R.D. 630/2013, de 2 de agosto, bajo el criterio de la IUCN (2000) a todas las especies de Eucalyptus naturalizadas en España por su carácter invasor y capacidad transformadora del medio, y se recomienda extremar la precaución con cualquier otra especie de este género cuyo destino sea la explotación forestal debido al alto riesgo de invasión. Siempre que se observe naturalización de cualquier especie de Eucalyptus en nuestro territorio se recomienda un seguimiento local y llevar a cabo medidas de erradicación antes de que se produzca la invasión. Del mismo modo, se recomienda una gestión profesionalizada de las explotaciones forestales de Eucalyptus sp. que garantice el control de la explotación evitando la naturalización e invasión fuera del territorio dedicado a tal fin y llevando a cabo tareas de erradicación en caso de producirse la naturalización. La recuperación de hábitats naturales es la mejor medida a medio y largo plazo para evitar la invasión de Eucalyptus sp. en el entorno."
E me pregunto: 
1) Cal é o procedemento vixente para a inclusión de especies no CEEI?
2) Que informes emprega o MAPAMA a maiores dos elaborados polo Comité Científico a estes efectos?
3) Cando, quen e a petición de que instancia se elaboraron os informes empregados para rexeitar a inclusión das especies de eucaliptus cualificadas de invasoras polo Comité Científico do MAPAMA no devandito catálogo?
Quedo, desde logo, coas ganas de darlles unha ollada a eses informes, case tantas como as de ver o TFM de Cristina Cifuentes.

domingo, 1 de abril de 2018

Revisión crítica do estudo da capacidade de acollida do MN As Catedrais.

O estudo da capacidade de acollida do Monumento Natural de As Catedrais, contido no Anexo III do Decreto polo que se amproba o seu Plan de Conservación, é a base que sustenta a limitación do acceso á praia en 4.812 persoas/día. O estudo, criticado xa polo xeógrafo Vidal Romaní en datas precedentes, contén un bo número de incongruencias que deben levar a desbotar a súa validez a eses efectos. Preténdese neste artigo analizalo co detemento preciso.
O estudo baséase na proposta de Cifuentes (1992) para espazos protexidos de Latinoamérica, modificada por Gómez-Limón García, J. y García Ventura, D. (2014) para adaptala ás singularidades de diferentes parques nacionais do territorio español. Trata de establecer un límite ó número de persoas que pode visitar un espazo sen prexudicar de xeito significativo o mesmo e mantendo unha experiencia turística de calidade.
O método diferencia a capacidade de acollida física (CAF) que ven a indicar a xente que colle no espazo da capacidade de acollida ecolóxica (CAE) que serve para limitar esa cantidade en función do impacto no ecosistema.
Capacidade de Acollida Física
A CAF calcúlase multiplicando as personas que collen na superficie do Monumento polas quendas que poden entrar nel nun día. Calcúlase a xente que colle medindo a superficie media do areal (estímase unha superficie media en marea baixa de 50.000 m2) e nas zonas visitables da zona superior (sendeiros internos do Monumento Natural (2.000 m2), restaurante (2.200 m2), aparcadoiro (1.750 m2) e merendeiro (1.700 m2). A superficie total visitable suma 57.600 m2.
Obsérvase que o estudo suma a superficie fóra da praia á do areal, cando a limitación de acceso está a aplicarse só para o areal.
Para definir o espazo que precisa cada persoa téñense en conta 3 posibilidades: un criterio de uso intensivo (5 m2/visitante), medio (10 m2/visitante) ou baixo (25 m2/visitante). Un espazo protexido de pequena dimensión e un enorme atractivo natural debera optarse polo estándar máis baixo (aínda que ter unha persoa a 5 metros de distancia todo o tempo tampouco semella ser un uso baixo).
O estudo opta, sen máis xustificación, por un criterio de uso medio. Obtemos dese xeito un dato de partida de 5.000 persoas na praia e 700 fóra dela, un total de 5.700 persoas simultáneamente no Monumento Natural.
A continuación o estudo calcula cantas quendas de visita collen no monumento, para o que divide as horas nas que a praia é visitable (estima 4 horas diarias) polo tempo necesario para visitala (estima 1,5 horas). Para a zona superior establécese unha dispoñibilidade de 12 horas e tamén 1,5 horas por visita a esta zona). O resultado son 2,66 quendas de visita á praia e 8 quendas de visita á zona superior.
Multiplicando a xente que colle simultáneamente polo número de quendas o autor obtén unha CAF de 19.420 visitantes diarios (13.300 na praia e 6.120 fóra dela).
De terse empregado o criterio de ocupación baixa, o resultado sería de 7.768 persoas, delas 5.320 na praia.
Capacidade de acollida ecolóxica (CAE)
A CAE tenta de determinar o número máximo de persoas por encima do cal comezan a aparecer impactos críticos e/o irreversibles ca dinámica natural dos ecosistemas non pode restaurar, tendo en conta aspectos como a resiliencia dos sistemas afectados ou limiar de cambio aceptable (LCA).
A calquera persoa mínimamente formada no eido ambiental non se lle escapará a complexidade da valoración apriorística da resposta dun ecosistema á acción humana: calquera modelo que pretenda facelo suporá unha enorme simplificación. Neste caso a capacidade de acollida ecolóxica estímase multiplicando a capacidade física antes calculada por coeficientes redutores en forma de porcentaxes -os factores de correción- que consideran, din as autoras, variables físicas, ambientais, biolóxicas e de manexo.
Os factores empregados para identificar aqueles impactos críticos que poidan supoñer restriccións totais ou parciais do uso público, así como plantexar medidas correctoras naqueles casos nos que os impactos sexan moderados e/ou reversibles, son os seguintes:
 • a) Factor de erosividade (FCero)
Estima a proporción da superficie do monumento natural que presenta riscos de erosión en función da pendente e do comportamento das visitantes. Considera que pendentes por baixo do 10% presentan risco 0, entre 10 e 20 risco 1 e superior a 20 risco 1,5, polo que multiplica eses valores pola proporción de superficie neses intervalos de pendente obtendo un coeficiente de 0,66. Este valor mutiplícase pola CAF reducindo o seu valor a un 66% do orixinal.
O cálculo do factor non está descrito nin xustificado axeitadamente no documento. Fálase de diferentes tipos de substrato que non son tidos en conta. Desbótase a erosión nas zonas de baixa pendente cando é precisamente nestas zonas sobre os cantís onde máis erosión aparece. Dáse o máximo valor ás fortes pendentes cando son rochosas e nelas non hai circulación de visitantes. En definitiva, substitúen a erosividade pola pendente do terreo.
 • b) Factor de marea (Fcmar) (só de aplicación na zona do areal)
A influencia da marea considérase como limitante do espazo na praia, considerándose no cálculo só as épocas de elevada demanda (Semana Santa e verán). Enténdese que hai 8 horas non aproveitables cada día das -segundo Meteogalicia- 14,03 horas de luz medias, obténdose unha proporción de tempo aproveitable do 0,43.
Lonxe de ser un factor ecolóxico, trátase dun axuste da superficie antes calculada para a marea baixa, reducindo a extensión media durante o horario de visitas a unha cifra inferior á metade do máximo.
 • c) Factor de precipitación (FCpre)
A precipitación considérase un factor nos casos en que a choiva é superior a 4mm diarios. A proporción de días sen eses niveis de precipitación na estación da escola Pedro Murias nos días de Semana Santa e verán, é de 0,87.
Non é tampouco un criterio ecolóxico senón un condicionante turístico.
 • d) Factor de superficie disponible (Fcsup) (só para a parte superior do Monumento)
Estímase para axustar a superficie efectiva á visitable, mediante un cociente entre a extensión das zonas de acceso público e a superficie total do Monumento fóra do areal. Ten un valor de 0,79.
Coeficiente redundante, dado que a superficie empregada nos cálculos excluía xa a zona non visitable.
 • e) Factor de vegetación (FCvex)
As autoras recoñecen a degradación actual da vexetación, pero entenden que unha vez implementado o Plan de Conservación os efectos non serán significativos sobre a vexetación protexida, e consideran que tampouco o serán sobre a que non o está. Non se calcula coeficiente reductor debido á vulnerabilidade da vexetación ó pisoteo, o que supón na práctica un coeficiente de 1 (ausencia de vulnerabilidade).
Sorprende que no mesmo apartado se comece admitindo un impacto actual importante e se remate coa insignificacia do mesmo. Enténdese polas autoras que grazas a unhas pasarelas que non existen non haberá pisoteo e tampouco impacto.
 • f) Factor de fauna (FCfau)
Análogamente ó caso da vexetación, enténdese que non é significativo o impacto sobre a fauna, polo que se aplica un coeficiente de 1.
Sorprende o desprezo das responsables do estudo pola análise da degradación da vexetación e da fauna nun espazo protexido tamén polos seus valores ecolóxicos e non só xeolóxicos, e sometido á maior presencia de visitantes de toda Galicia.
 • g) Factor de impactos derivados del comportamiento de las personas visitantes (FCvis)
Remata a lista de coeficientes empregados cun factor que valora a proporción de "días de non aplicación de limitacións pola escasa afluencia" (todo ano excepto Semana Santa máis 3 meses no verán) fronte ó total de días, obténdose unha proporción de 0,72.
Trátase dun coeficiente que propón unha redución da cantidade diaria de visitantes proporcional ós días sen limitación no ano. É dicir, que se a limitación de acceso fóse aplicada todos os días o coeficiente sería 0 e non podería pasar ninguén ó Monumento Natural.
Finalmente, a CAE estímase multiplicando ós valores iniciais de Capacidade de Acollida Física por estes coeficientes, excluíndo -de acordo co texto- para a zona do areal os de "erosión" e "superficie" e para a zona superior o "coeficiente de marea".
Dese xeito, para a zona do areal obtéñense, para o criterio de ocupación medio finalmente adoptado:
CAE areal = 13.300 visitantes/día x (0,43 x 0,87 x 0,72) = 13.300 x 0,21 = 2.792 visitantes/día
CAE zona superior = 6.120 visitantes/día x (0,66 x 0,43 x 0,87 x 0,72) = 6.120 x 0,33 = 2.020 visitantes/día
A suma desas cantidades é a que da o total de 4.812 persoas diarias que está a aplicarse na actualidade.
Conclusións
 • Sorprende saber que o modelo empregado pola Consellería establece un máximo de 2.792 visitantes diarias para a praia, admitíndose as restantes 2.020 visitantes no resto do espazo protexido. Porén, na actualidade a suma total está a empregarse como límite para o acceso ó areal, non estando implementada 3 anos despois limitación alguna ó respecto da zona superior.
 • Sorprende tamén que eses valores sexan produto dun erro, xa que a multiplicación dos tres coeficientes de aplicación á praia dá 0,27 e non 0,21. O 0,21 xorde de multiplicar ese 0,27 polo coeficiente de superficie 0,79, é dicir, débese a ter aplicado ó areal un coeficiente que o propio texto di que é de aplicación só na zona superior. De aplicarse o valor correcto de 0,27, a capacidade de carga resultante para a praia sería de 3.591 persoas diarias.
 • Finalmente, de aplicarse un criterio que priorice a conservación como é "de lei" nun espazo protexido habería que optar polo criterio de ocupación baixo, é dicir, polo CAF de 5.320 para a praia e 2.448 para o resto do Monumento Natural. Nese caso os valores obtidos para a Capacidade de Acollida Ecolóxica serían: CAE praia = 5.320 x 0,27 = 1436 visitantes/día, e CAE zona superior = 2448 x 0,33 = 800 visitantes/día*
 • En todo caso, a realidade é que os coeficientes de erosión, de superficie e de comportamento dos visitantes empregados, como pode deducirse deste somero análise, carecen de calquera rigor, servindo únicamente para reducir o valor físico inicialmente calculado a unha cifra que se considerou aceptable. Deben ser substituídos por unha análise rigorosa da capacidade de acollida e resiliencia dos ecosistemas presentes no Monumento Natural.

* De aquí xorde probablemente a cifra que propón Vidal Romaní para o acceso ós cantís.

NOTA FINAL: En definitiva, estes números non teñen en conta consideración ecolóxica algunha e non se poden considerar máis ca un axuste arbitrario dunha CAF arbitraria, e en nengún caso unha avaliación da Capacidade de Acollida Ecolóxica, xa que a ese respecto nin se analiza a degradación dos ecosistemas, nin a resiliencia das formacións, nin se aplicaron estudos sobre impactos do recreo na vexetación ou na fauna realizados noutras contornas similares a este espazo.

domingo, 4 de junio de 2017

La verdad sobre Venezuela, de Mark Weisbrot, en the Guardian

Va una traducción (retoque de google translator, mejor) del artículo que encontró y posteó Agremon en su fb. Por parecerme realmente interesante, dada la imposibilidad de acceder a la versión alternativa en nuestro país, apesar de que es de hace un par de años. Entendámoslo por tanto como la versión que nunca nos contaron los medios nacionales.

Las imágenes forjan la realidad, otorgando un enorme poder a la televisión y al vídeo, ya que las fotografías pueden penetrar profundamente en la conciencia de las personas sin que nos demos cuenta. Yo me creía inmune a la reiterada presentación de Venezuela como un estado fallido en medio de una rebelión popular, pero no estaba preparado para lo que vi en Caracas este mes: de que forma tan inapreciable se ve afectada la vida cotidiana por las protestas, la normalidad que prevalece en la gran mayoría de la ciudad. Yo también había sido capturado por las imágenes de los medios de comunicación.

Los principales medios de comunicación ya han informado de que los pobres de Venezuela no se han unido a las protestas de la oposición de derecha, pero eso es un eufemismo: no son sólo los pobres los que se están absteniendo; en Caracas casi todos excepto los barrios ricos como Alta Mira, donde pequeños grupos de manifestantes participan en batallas nocturnas con las fuerzas de seguridad, lanzando piedras y bombas incendiarias y escapando de los gases lacrimógenos.

Caminando desde el barrio de la clase obrera de Sabana Grande hasta el centro de la ciudad no veo señales de que Venezuela esté atrapada por una "crisis" que requiera la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), no importa lo que le diga John Kerry. El metro también funciona muy bien, aunque no pude bajar en la estación Alta Mira, donde los rebeldes habían establecido su base de operaciones hasta su desalojo esta semana.

El primer vistazo a las barricadas fue en Los Palos Grandes, una zona de ingresos altos donde los manifestantes tienen apoyo popular y los vecinos gritan a cualquiera que intente quitarlas (intentarlo es arriesgado: se dice que han muerto a tiros al menos cuatro personas por hacerlo). Pero incluso aquí, en las barricadas, la vida era bastante normal, salvo por el griterío. El fin de semana, el Parque del Este estaba lleno de familias y corredores sudando - antes de Chávez tenías que pagar para entrar, y los residentes aquí -me dijeron- estaban molestos porque los menos-bien puedan entrar gratis. Los restaurantes están todavía llenos por la noche.

Viajar sirve precisamente para conocer la realidad, por supuesto, y visité Caracas principalmente para recopilar datos sobre su economía. Y lo cierto es que tambíén regreso escéptico ante la explicación de los medios de comunicación de que la creciente escasez de alimentos básicos y bienes de consumo son la auténtica motivación de las protestas. Las personas que más la sufren son, por supuesto, los pobres y las clases trabajadoras, mientras que los vecinos de Los Palos Grandes y Altamira, donde vi las protestas reales, tienen criados para hacer cola cuando lo necesitan, y tienen los ingresos y el espacio de almacenamiento para acumular reservas en su casa.

Estas personas no están sufriendo. De hecho lo llevan muy bien. Sus ingresos han crecido a un ritmo saludable desde que el gobierno de Chávez obtuvo el control de la industria petrolera hace una década. Incluso reciben una importante ayuda del gobierno: cualquier persona con una tarjeta de crédito (algo que excluye a los pobres y millones de trabajadores) puede sacar 3.000 dólares al año a un tipo de cambio subsidiado; después pueden vender los dólares por 6 veces lo que pagaron en lo que equivale a un subsidio anual de miles de millones de dólares para los privilegiados. Sin embargo son ellos los que suministran el apoyo popular y las tropas de la rebelión.

La naturaleza “de clase” de esta lucha siempre ha sido incontestable, y ahora más que nunca. Caminando entre la multitud que asistió a la ceremonia del 5 de marzo para conmemorar el aniversario de la muerte de Chávez, observé un mar de venezolanos de la clase trabajadora, decenas de miles de ellos. No había ropa costosa o zapatos de 300 dólares. ¡Qué contraste con las masas descontentas de Los Palos Grandes, con sus Jeeps Grand Cherokee de 40.000 $ con el lema del momento: SOS VENEZUELA.

Cuando se trata de Venezuela, John Kerry sabe en qué lado de la guerra de clases se encuentra. La semana pasada, justo cuando me iba de la ciudad, el Secretario de Estado de Estados Unidos redobló su retórica contra el gobierno, acusando al presidente Nicolás Maduro de emprender una "campaña de terror contra su propio pueblo". Kerry también amenazó con invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra Venezuela, así como con aplicar sanciones.

Blandir la Carta Democrática contra Venezuela es un poco como amenazar a Vladimir Putin con una votación patrocinada por la ONU sobre la secesión en Crimea. Tal vez Kerry no se diera cuenta, pero pocos días antes de sus amenazas, la OEA tomó una resolución que Washington presentó contra Venezuela y la volvió al revés, declarando la "solidaridad" del organismo regional con el gobierno de Maduro. Veintinueve países lo aprobaron, quedando sólo los gobiernos derechistas de Panamá y Canadá a favor de Estados Unidos

El golpe militar de 2009 en Honduras que Washington ayudó a legitimar, o el golpe militar de 2002 en Venezuela, ayudaron aún más al gobierno de Estados Unidos. Dada su reciente votación, la OEA tendría más probabilidades de invocar la Carta Democrática contra el gobierno estadounidense por el asesinatos de zombis de ciudadanos estadounidenses sin juicio, que de hacerlo contra Venezuela.

La retórica de "campaña de terror" de Marco Antonio Bello / Demotix / Corbis Kerry está igualmente divorciada de la realidad y, previsiblemente, provocó una respuesta equivalente del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien llamó a Kerry "asesino". He aquí la verdad sobre esas acusaciones de Kerry: desde que comenzaron las protestas en Venezuela, parece que más personas han muerto a manos de manifestantes que de las fuerzas de seguridad.

Según las muertes reportadas por el CEPR en el último mes, además de los asesinados por intentar eliminar las barricadas de manifestantes, cerca de siete han sido asesinados aparentemente por obstrucciones de los manifestantes -incluyendo un motociclista decapitado por un alambre extendido al otro lado de la carretera- y cinco soldados. Al menos tres personas parecen haber sido asesinadas por la Guardia Nacional u otras fuerzas de seguridad - incluyendo dos manifestantes y un activista pro-gobierno. Algunas personas culpan al gobierno por otros tres homicidios cometidos por civiles armados; en un país con un promedio de más de 65 homicidios por día, es totalmente posible que estas personas actuaran por su cuenta.

Un total de 21 miembros de las fuerzas de seguridad están bajo arresto por presuntos abusos, incluyendo algunos de los asesinatos. Esto no es una "campaña de terror". Al mismo tiempo, es difícil encontrar una denuncia seria de la violencia ejercida por su bando de los principales líderes de la oposición.

Los datos de las encuestas consideran que las protestas son profundamente impopulares en Venezuela, aunque se hacen mucho mejor en el extranjero cuando son promovidas como "protestas pacíficas" por personas como Kerry. Los datos también sugieren que la mayoría de los venezolanos ven estos disturbios por lo que son: un intento de eliminar al gobierno electo del poder. La política interna de la postura de Kerry es bastante simple. Por un lado, usted tiene el ala derechista cubano de la Florida y sus aliados neoconservadores que gritan a favor del derrocamiento. A la izquierda de la extrema derecha hay... bueno, nada.

La Casa Blanca se preocupa muy poco por América Latina, ya que no hay consecuencias electorales por hacer que la mayoría de los gobiernos del hemisferio estén disgustados con Washington. Tal vez Kerry piense que la economía venezolana va a colapsar y eso traerá algunos de los no-ricos venezolanos a las calles contra el gobierno. Pero la situación económica se está estabilizando: la inflación mensual cayó en febrero y el dólar del mercado negro cayó también bruscamente con la noticia de que el gobierno está introduciendo un nuevo tipo de cambio basado en el mercado. Los bonos soberanos de Venezuela arrojaron un 11,5% a partir del 11 de febrero (el día antes de que comenzaran las protestas) hasta el 13 de marzo, los rendimientos más altos del índice de bonos emergentes del mercado emergente de Bloomberg. La escasez probablemente se aliviará en las próximas semanas y meses. Por supuesto, ese es exactamente el principal problema de la oposición: las próximas elecciones están a un año y medio de distancia, y en ese momento, es probable que la escasez económica y la inflación que han aumentado tanto en los últimos 15 meses habrán disminuido. La oposición perderá probablemente las elecciones parlamentarias, ya que han perdido todas las elecciones en los últimos 15 años. Pero la actual estrategia insurreccional no está ayudando a su propia causa: parece haber dividido a la propia oposición al tiempo que unido a los chavistas. El único lugar donde la oposición parece tener gran apoyo es en Washington.

domingo, 12 de febrero de 2017

Antes que dean as dúas en Podemos


Pensade na responsabilidade ante os votantes e a importancia de manter a ilusión. 

Estes dous meses de inferno mediático podemos desculpalos, pero agora o tempo de debate interno rematou. A xente decidiu e toca seguir a dirección sinalada polos 155.000 participantes. Tanto se gaña unha opción como se gaña a outra, precisamos humildade para aceptar o resultado, confianza no criterio da Asemblea en que o camiño elixido é (hoxe) o mellor, responsabilidade para non transmitir frustración nin incertezas, e solidariedade para poñerse a traballar na dirección marcada.

Ós que non sexsn quen de asumir o mandato de unidade e a dirección sinalada pola Asemblea, hailles que pedir que se esforcen en irse botando ó lado pouco a pouco e sen estridencias. Aínda que non se vexan hoxe con forzas de remar nunha dirección que consideran errónea, seguen a coincidir no obxectivo final do proceso. Pode ser que nalgúns meses esa mesma Asemblea decida que a súa posición era máis axeitada, e tire deles para reorientar o rumbo do barco.

Todos estamos a navegar nun mar novo, e temos que estar abertos á discrepancia. Todos queremos ir ó mesmo sitio, e só cando esteamos aló saberemos cal era o camiño bo. Ninguén pode asegurar que a opción que gañe hoxe marque o mellor camiño: simplemente será o primeiro que ides probar. Humildade a todos, gañadores e perdedores, e moita prudencia.

E unidade: cantos máis vaiades ós remos, antes remataredes a viaxe. Os inimigos, e os amigos -de dentro e do resto de Europa-, estamos a mirarvos. Algúns babean e frótan as mans agardando reproches, división e egoísmos. Outros mantemos a esperanza na vosa intelixencia e xenerosidade.

Tócavos amosar grandeza de espírito, flexibilidade e convencemento democrático.

jueves, 2 de febrero de 2017

Do suficiente

A mañá do día 6 de xaneiro, mentres celebraba a enésima festa do consumo cunha demostración de resistencia -remendando o meu vello pixama- estiven reflexionando sobre o complexo que vai ser compatibilizar a proposta ecosocialista de suficiencia e autolimitación no consumo de recursos e enerxía coa "proposta económica alternativa" dun desarrollismo de corte keynesiano para recuperar o consumo "motor do crecemento".

Agora que a concentración da riqueza afoga ó sistema capitalista, que un número que medra de traballadores/consumidores -con e sen emprego- non teñen recursos para dotarse do mínimo imprescindible, a nosa proposta debera ser axudarnos a repensar sobre canto é o que realmente precisamos, e a necesidade de cadrar esa cantidade co que o noso planeta é capaz de resistir.

Este momento no que moitos sufrimos o embate da crise, e que aprendemos á forza que o mundo de consumo inconsciente rematou, que debemos conformarnos con menos -e, máis importante, que podemos vivir con menos-, non é o mellor momento para traballar a suficiencia?

Comecei este blogue fai 6 anos escribindo sobre a procura da felicidade, o obxectivo central da nosa vida, sobre os límites do planeta, sobre os estudos da relación entre os ingresos e o benestar, entre o PIB dos estados e a felicidade dos seus cidadáns. Este é o momento de comezar a traballar no modelo alternativo. No auténtico modelo alternativo, non no regreso a un punto que xa pasou e que non vai retornar.

O compromiso debe ser achegar a todos o preciso, non recuperar o crecemento absurdo. Aínda hoxe, tras estes anos de crise, estamos moi por riba do que o planeta pode resistir: mesmo en Galicia, o certo é que non precisamos crecer senón repartir. Asumamos a nosa responsabilidade, lembremos como era a vida nos anos 60 e vaiamos recuperando os hábitos sustentables de entón.

Non en todo, por suposto. Non falo do rural, non falo da eficiencia enerxética dos edificios, non falo das telecomunicacións, das renovables ou de internet, pero si de menos coches e máis nenos nas rúas, de menos horas de traballo, de menos produción e menos consumo, de produción e consumo locais, do retorno dos envases e o zurcido da roupa, do zapateiro do barrio e a lavadura para os porcos.

Rexeitemos logo o móbil por ano, os regalos sen xeito, o coche para todo. Rexeitemos os AVEs, as ampliacións de aeroportos e os macroportos, pensadas para un transporte que non será viable no futuro. Rexeitemos os cáterings de centos de quilómetros, o exceso de carne, a comida lixo, o aceite de palma e o glutamato monosódico.

Comecemos a imaxinar o futuro da suficiencia, orientando a economía á produción do que realmente precisamos: os alimentos, a roupa, a vivenda, a enerxía. Para todos.

Mensaxe da Cooperativa Som Energía ós seus socios

Non me resisto a poñérvolo, para vosa info e compartición, se o vedes axeitado:
Estimadas socias y estimados socios,

Estos días es noticia el elevado precio de la energía y cómo, de paso, se han encarecido algunas facturas de la luz. En Som Energia, si bien estamos comprando parte de la energía en este mercado diario a un precio mucho más alto del habitual, seguimos ofreciendo el mismo precio por kWh que presentamos en la Asamblea de 2016. Como aprobamos entre todos nosotros, el precio es fijo de mayo a junio y éste se ratifica en la Asamblea General de socios y socias de Som Energia cada año.
La situación fue totalmente diferente durante el primer semestre de 2016 cuando el precio de la energía fue muy económico, y la diferencia de precios entre la compra en el mercado diario y lo que facturamos, nos permitió hacer un 'cajoncito' de un millón de euros. En octubre pedimos qué hacer con estos beneficios a las personas socias y el resultado fue guardarlo para cuando fuera necesario.

¡El momento es ahora! Este cajón nos está permitiendo no modificar las tarifas de la cooperativa e ir sosteniendo la diferencia de precios. Es la cooperativa la que asume los altibajos del mercado sin que ello se vea reflejado directamente en la factura de nuestras personas socias y clientes.

La capacidad de adaptabilidad basada en la participación, la transparencia y el no ánimo de lucro, entre otros, es propia del modelo cooperativo, así otras empresas como
Goiener, EnergÉtica, Nosa Enerxia o Solabria, por ejemplo, son propuestas interesantes que dan respuesta al modelo de comercializadora cooperativa y renovable.

Este revuelo ha supuesto un crecimiento significativo de personas socias y contratos. Desde principios de mes, se han sumado a la cooperativa más de mil socios y socias (normalmente el aumento era de 400 personas por mes) y más de 3.700 contratos de luz (la media era de 800 contratos mensuales). Además, se suma la campaña de Navidad; entre todas enviamos 3.733 invitaciones y se han sumado finalmente 521 nuevos contratos de luz.
¡Gracias por vuestra implicación!

domingo, 18 de diciembre de 2016

Alcoa e o futuro da Mariña


- Alcoa importa bauxita de Guinea Conacri e fabrica alúmina e aluminio empregando enormes cantidades de electricidade producida nas Pontes queimando carbón importado de Thailandia. É a maior consumidora de electricidade de Galicia, superando todo o consumo dos particulares.

- Emprega de xeito directo a 1200 traballadores e outros 500 traballan en empresas auxiliares, constituíndo o núcleo máis importante de emprego na Mariña e o 30% do PIB da provincia.

- O 40% dos seus custos de produción é consumo eléctrico, polo que precisa prezos baixos da enerxía. Eses prezos vanse conseguindo a través do pago por interrumpibilidade do servizo -que no caso improbable de ser preciso en puntas de demanda, Alcoa pararía a produción- que pagamos todas na nosa factura. Este outono haberá unha nova puxa dos pagos por interrumpibilidade.

- Os efectos ambientais máis rechamantes son a xeración de lodos vermellos que se acumulan nunha balsa de superficie similar á vila de Viveiro que se espera quede chea no ano 2034; emisións de sosa ó mar -segundo consta nun informe de auditoría interna filtrado ó CEPESMA- e emisións aéreas de flúor que contaminan o chan -varias sentencias impuxeron indemnizacións millonarias ós veciños. A maiores das emisións de CO2 e SO2 da central das Pontes para darlle a enerxía eléctica

- O mercado mundial do aluminio está a mudar, o consumo trasládase de Europa ós países en crecemento e a presenza de Alcoa nun lugar que nin ten bauxita nin ten carbón, cun marco ambiental restritivo, unha regulación dos custes da enerxía a nivel comunitario, xunto co feito da colmatación en 16 anos da balsa de lodos fai dubidosa cando menos a viabilidade futura da fábrica.

- De feito, tralas ameazas de eres de anos pasados, agora Alcoa quere vender as súas fábricas a fondos de investimento. Os traballadores esperan que a compre o fondo Atlas Holding porque xa comprou dúas e púxoas nas mans de xestores solventes.

- Alcoa é un exemplo de empresa ambientalmente inviable, e economicamente dependente dos cartos públicos. No actual marco normativo europeo (ambiental e de regulación da competencia) non semella que teña futuro. En todo caso, non máis aló do 2034 cando se encha a balsa de lodos.

- A importancia social e económica de Alcoa na Mariña é innegable e resulta xustificable defender os dereitos dos seus traballadores. Mesmo se pode argumentar que o prezo da enerxía en España é caro debido ó oligopolio eléctrico e enerxético -cousa que é certa- e que o sistema de fixación de prezos -puxas controladas polas mesmas empresas- é moi cuestionable.

- Pero non debemos esquecer que a enorme importancia relativa de Alcoa débese ó esmorecemento e esquecemento doutras actividades que non recibiron a atención precisa polos sucesivos gobernos, coma:
- a turística -precisamos traballar nun plan comarcal análogo o da Ribeira Sacra-
- á forestal -debemos diversificar a produción poñendo en valor a madeira para construción (intensiva en man de obra) e empregando a biomasa para calefacción, substituindo ó gasóleo e o gas por unha enerxía autóctona e xeradora de man de obra local-,
- a pesca: precisamos unha diagnose do estado do ambiente (desaparición das algas) e do recurso pesqueiro e marisqueiro no noso litoral e traballar pola súa recuperación.
- lanzar novos sectores de futuro como a eólica -e en particular a mini e microeólica- fomentando a investigación e formación e desenvolvendo a regulación local destas instalacións na nosa bisbarra.

sábado, 10 de septiembre de 2016

Das catro patas da Marea

Ordenando a miña cabeza, coma sempre desordenada, pensaba hoxe que a indignación que deu pé ó 15M responde a unha serie de agresións simultáneas -consustanciais- do capitalismo global á sociedade, ás nosas distintas sensibilidades.

Por unha banda, a tendencia culturalmente homoxeneizadora que nos muda pouco a pouco os costumes, a cultura, a lingua, a dieta, o ocio, para poñelos ó servizo do consumo global, do produtor global, de xeito que sexa doado concentrar o fluxo de cartos nunhas poucas empresas produtoras. O noso espírito de pobo como unidade cultural en risco de desaparición rebélase contra esta tendencia global.


En segundo lugar, a competencia global que plantexa ese mercado, no canto de permitir a mellora das condicións de vida nos países máis pobres do planeta está desfacendo os logros que tan lentamente teceron os nosos pais e avós. As normas do comercio global, escritas pola man dos poderosos, impiden vetar a entrada de produtos que empregan traballo escravo, polo que estamos abocados, nesa competencia, a sermos todos escravos. Mesmo os logros da precaria creación de emprego que vivimos hoxe a través da devaluación de salarios durarán o que tarden os nosos competidores en asumir que deben baixar tamén os seus nesta carreira en espiral cara o desastre.

En terceiro lugar, tampouco o capital global está interesado no futuro -os homes máquina que deciden onde voan os cartos polos fíos de fibra óptica non pensan máis aló dos resultados anuais que marcarán os seus beneficios-. Tampouco a OMC permite ós estados rexeitar produtos que teñen contaminado o chan, os ríos o mar ou a atmosfera no seu proceso produtivo -ou desertizado bosques ou eliminado hábitats naturais-, polo que a carreira á devaluación das condicións de vida é tamén unha carreira cara á destrución do planeta.

A tripla ameaza contra a cultura dos pobos, a súa calidade de vida e o seu medio natural precisa para a súa aceptación pola sociedade duns medios que agochen e enganen, dun sistema que adormeza, e na última instancia dun goberno que reprima a quen levante a voz. A cuarta ameaza é polo tanto a degradación da propia democracia.

Non é polo tanto estraño que a nosa Marea inclúa no seu seo os grupos que defenden, cada un coas súas prioridades, a nosa identidade como pobo, a xustiza social, a conservación do noso medio e a calidade democrática. Son estas as catro ameazas que afrontamos, e só xuntando as nosas forzas seremos quen de facerlles fronte.

Só compartido o tempo e o camiño poderemos comprender que as catro ameazas veñen dun único inimigo, recoñecer a importancia das achegas dos outros e a necesidade de ir construíndo xuntos un relato integral que explique  de xeito claro ós nosos concidadáns a necesidade de organizar a resistencia a ese proceso homoxeneizador, inxusto, destrutivo e represor que é o sistema capitalista global.

Porque catro patas, sendo importantes, non fan unha mesa: precisamos achegar esa mensaxe á xente do común. Serán eles quen poidan -ou non- subir nelas e formar o taboeiro, a superficie sobre a que desenvolver unha sociedade diversa, xusta e sustentable. Unha democracia real.

martes, 16 de agosto de 2016

A mirada adiante, por sobre as miserias de hoxe, no futuro

Certo que a experiencia luguesa ten sido bastante decepcionante. Dun proxecto ilusionante de lista integradora consensuada desde abaixo en asembleas promovido polas bases de ANOVA (moitas grazas polo intento) a cinco listas monocores deixando a moitas persoas -válidas, capaces e con vontade de dar o salto- marxinadas e con gañas de deixalo todo.
Este era o risco do que falaba na anterior entrada de primarias con prelistas: apareceron os derradeiros intentos partidarios daquelas persoas que non acreditan no proxecto común, para atopar un oco na lancha e chegar ó parlamento galego -e saltar entón ó grupo mixto?-
Conste que isto foi posible pola resistencia das cúpulas de AGE a crear esa estrutura territorial que tanto temos solicitado desde A Mariña. Semella que hai quen non nos queren xuntas e fortes, non nos queren preparadas e asentadas nos nosos territorios. Prefírennos fieis, manexables, sospeitando entre nós e dispostas a pegar carteis nas campañas. Temen -supoño- que se nos xuntamos nos demos conta de que somos iguais -como lles pasou ás nosas deputadas-, comecemos a traballar xuntas e elixamos por nós as políticas locais e as nosas representantes.
Pero iso si, acábaselles o choio a esas cúpulas partidarias que adoitan vivir na planta de enriba, tralas portas pechadas, e sentarse nas mesas onde se toman as decisións. Os documentos aprobados o 30 de xullo, preparados polas Mareas en Común -espazos de participación que xa están a funcionar no eido local con grande éxito en varios puntos do país- inclúen a tan demandada estrutura territorial, e enterran -coido que para sempre- a pantasma da división infinita da esquerda galega. Non deixemos neste momento crucial que barreiras construídas desde arriba por persoas que non acreditan no proxecto común demoren por un minuto a confluencia das de abaixo.
A marea é nosa. Produto de repetidas votacións nas que as bases de todas as forzas da esquerda galega votamos a prol do traballo en común. Foi o noso esforzo, o das bases, as vellas, as novas e as novísimas bases (benvidos, Podemos!), o que nos trouxo dun 2012 sen sequera unha coalición de vellos partidos a candidatarnos hoxe e votarnos nunhas primarias abertas!
A mirada adiante. Mañá será mellor, seguro, porque teremos aínda máis poder nas nosas mans. Confiemos nas nosas forzas.

PD: E agora a votar: estudar as candidatas, ler os seus comentarios, decidir. A festa da democracia vaise facendo máis longa, pero é o que pediamos, non si?

sábado, 6 de agosto de 2016

Primarias abertas

O pasado 30 de xullo a viaxe cara a creación dunha grande forza "abaixo e á esquerda" en Galicia deu un paso de xigante. Os documentos aprobados supoñen a creación dunha potente ferramenta -"partido instrumental"- na que todas as persoas que queiramos teremos a posibilidade de participar. Abonda con asinar o manifesto -que basicamente contén os consensos do 15M sobre políticas sociais e ambientais, de economía social e solidaria, de soberanía real nas mans da cidadanía, de defensa dos servizos e dereitos de todos- e xa estamos no allo.

Estamos á espera do xeito en que Podemos se integra con nós -se non é dista será na seguinte-, pero semella obvio que as forzas tradicionais de esquerda galega e máis o ecosocialismo representado por Espazo Equo, que vai tinguindo todo o proxecto coa forza dos argumentos e o traballo sólido de moita xente, están a consolidar finalmente os alicerces do Novo Proxecto Común tantas veces demandado.

Adscrición individual, coordinadora aberta e elixida por sufraxio universal, mecanismos transparentes e fomento da participación real da cidadanía, asumidos desde un liderado lexítimo e recoñecible dos proxectos municipalistas levarán co tempo á desaparición dos tics corporativos e partidarios que aínda circulan neste momento de creación das pre-listas abertas, xa sen forza determinante pero aínda con capacidade condicionante e limitadora.

Pola miña parte tería preferido o modelo de primarias desenvolvido por Equo (pioneiro neste eido) moito mellor que o elixido, semellante ó de Podemos. Daquela, para candidatarse por Equo abondaba con mandar unha foto, un perfil e a túa visión do proxecto e motivación. Nestas primarias votaremos por nomes que na súa maior parte non coñecemos, nomes decididos polos propios partidos e mareas, que poderemos ordear cos nosos votos, ficando os máis votados na lista definitiva.

Algo é algo, un pasiño máis foi dado, pero nas vindeiras eleccións proporé e defenderé o modelo Equo no foro que sexa creado ó efecto. Candidatos individuais e desordeados, no canto de listas (abertas, iso si) preconfiguradas polos partidos.

Salvo por esta eiva, teño que felicitar polo traballo os responsables, e aproveito para sinalar que se pensas que poderías votar pola Marea, sería ben que entraras na web http://mareaconstituinte.gal/primarias/ e seguiras os pasos para participar tamén nas súas primarias antes do vindeiro día 13. Se ves nas listas alguén que coñeces e queres apoiar como candidata (por exemplo, algunha de nós DDD) pode necesitar do teu aval, e do teu voto, para ter posibilidades de estar na lista definitiva pola provincia.

Tras anos queixándonos de non poder elixir máis que unha entre varias listas pechadas, temos agora a oportunidade de participar no deseño dunha desas listas - a de En Marea- a través das súas primarias, e mesmo de facer a nosa propia candidatura. Participar é a mellor forma de pedir que se abran novas vías de participación. Anímovos a facelo. Forza a todas!